Zasiłki chorobowe

Zasiłek chorobowy dla obywateli EOG pracujących w Norwegii (Sykepenger - EØS borgere)

 

Zasiłek chorobowy stanowi rekompensatę utraty dochodu z pracy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub obrażeniem.

Obywatele EOG przyjeżdżający do Norwegii, mają prawo do zasiłku chorobowego jeżeli pracują w Norwegii.

 

Główne warunki uzyskania prawa do zasiłku chorobowego

  1. Musisz być niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności, które wyraźnie jest wynikiem własnej choroby lub obrażenia.
  2. Musiałeś przepracować co najmniej cztery tygodnie – okres przepracowany w innym kraju EOG wlicza się do okresu wymaganego dla uzyskania prawa do zasiłku.
  3. Musiałeś, z powodu niezdolności do pracy, utracić dochód kwalifikujący do renty/emerytury. Obowiązuje warunek, że podstawa zarobkowa rozliczenia zasiłku chorobowego musi wynosić co najmniej 50 procent kwoty bazowej ubezpieczeń społecznych (G) (Na dzień 01.01.2009 ½ G = NOK 35.128).

 

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy podczas pobytu w Norwegii?

Aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego, należy za pomocą zaświadczenia lekarskiego/zwolnienia lekarskiego, udokumentować niezdolność do pracy.

Nie obowiązuje to w okresie pracodawcy, tj. kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy (arbeidsgiverperioden), a pracownik ma prawo do użycia oświadczenia własnego (egenmelding). Bliższych informacji o uprawnieniu do oświadczenia własnego może udzielić pracodawca.

Część D zwolnienia lekarskiego, stanowiąca równocześnie wniosek o zasiłek chorobowy, musi zostać przesłana pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni kalendarzowych nieobecności chorobowej pracownika = okres pracodawcy (arbeidsgiverperiode).

 

Po upływie okresu pracodawcy, dalszy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez NAV. Wniosek o zasiłek chorobowy należy przesłać do biura NAV, w miejscu Twojego pobytu w Norwegii. Pracodawca ma obowiązek przesłać do NAV informacje o wynagrodzeniu i stosunku pracy pracownika. Wypłata zasiłku chorobowego następuje bezpośrednio do Ciebie. W niektórych przypadkach pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy zaliczkowo i wnioskuje do NAV o zwrot wypłaconego zasiłku. Tę sprawę musisz wyjaśnić ze swoim pracodawcą.

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17-go dnia nieobecności chorobowej. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze swoim miejscowym biurem NAV.

 

Aby przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek chorobowy możliwe było uwzględnienie okresów członkowskich, okresów pracy lub okresów zamieszkiwania w innym kraju EOG, musisz przedłożyć zaświadczenie (formularz E 104) z aktualnego kraju, jako potwierdzenie tych danych.

 

Rozliczanie zasiłku chorobowego

Podstawę rozliczenia zasiłku chorobowego ustala się przede wszystkim na podstawie dochodów za ostatnie cztery tygodnie przed datą rozpoczęcia niezdolności do pracy zgodnie ze zwolnieniem lekarskim – w przeliczeniu na dochód roczny.

Jak wynika z regulacji obowiązujących w EOG, tylko dochód zarobiony w Norwegii (kraju właściwym) można przyjąć za podstawę rozliczenia zasiłku. "Właściwe władze" to władze odpowiedzialne za dany system ubezpieczeń społecznych.

Podstawa rozliczenia zasiłku chorobowego nie może przekraczać sześciokrotnej sumy kwoty bazowej G (Na dzień 01.01.2009 suma 6G = NOK 421 536).

Przy częściowym zwolnieniu chorobowym masz prawo do zasiłku chorobowego odpowiadającego stopniowi Twojej niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy może być regulowany odpowiednio od 100 procent do 20 procent.

 

Monitorowanie wymogu aktywności zawodowej

Miejscowe biuro NAV monitoruje osoby otrzymujące zasiłek chorobowy.

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego należy jak najwcześniej, a najpóźniej przed upływem 8 tygodni, podjąć próby działalności powiązanych z pracą, chyba że jest to niewskazane ze względów medycznych.

Razem z pracodawca musicie w przeciągu sześciu tygodni opracować plan monitorowania działań, mających na celu Twój jak najszybszy powrót do pracy. Jeżeli przed upływem ośmiu tygodni, nie podjąłeś prób działalności powiązanych z pracą, musisz przedłożyć rozszerzone zaświadczenie lekarskie dokumentujące poważne medyczne przyczyny stojące na przeszkodzie prób działalności.

 

Jak długo możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy przyznaje się na okres do jednego roku. Zasiłek chorobowy wypłacony z innego kraju EOG przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Norwegii, może zostać wliczony do tego okresu, jeżeli zasiłek ten dotyczył tego samego przypadku chorobowego.

Jeżeli nadal jesteś niezdolny do pracy kiedy wygasa prawo do zasiłku chorobowego, możesz być uprawniony do inych świadczeń, takich jak zasiłek w celu ułatwienia powrotu do pracy/przywrócenia zdolności do pracy (arbeidsavklaringspenger - AAP) lub świadczeń dla osób niezdolnych do pracy. O świadczenia takie musisz ewentualnie ubiegać się w swoim biurze NAV. Musisz być całkowicie zdolny do pracy przez 26 tygodni po ostatniej wypłacie zasiłku chorobowego z NAV, aby ponownie uzyskać prawo do zasiłku chorobowego.

 

Kiedy jest wypłacany zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy z NAV jest wypłacany z końcem miesiąca

 

Dalsze informacje

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasiłku chorobowym, skontaktuj się ze swoim miejscowym biurem NAV w gminie/dzielnicy zamieszkania.

 

 

Tematy spokrewnione:

 

Zasiłek chorobowy, w przypadku choroby podczas pobytu w kraju stałego zamieszkania

Jeżeli pracujesz w Norwegii i zachorujesz podczas pobytu w kraju stałego zamieszkania, jesteś uprawniony do wypłaty zasiłku chorobowego w kraju stałego zamieszkania. Zasiłek chorobowy świadczony jest zgodnie z prawodawstwem norweskim. Musisz, w terminie trzech dni, zawiadomić odpowiednią instytucję w kraju stałego zamieszkania o chorobie podczas pobytu w kraju stałego zamieszkania. Zgodnie z prawodawstwem norweskim, wymagane jest zaświadczenie lekarskie na formularzu E116 od lekarza leczącego pacjenta w kraju stałego zamieszkania. Odpowiednia instytucja w kraju stałego zamieszkania musi, w terminie trzech dni od przeprowadzenia badania lekarskiego, przesłać zaświadczenie lekarskie do Norwegii (kraju właściwego). Rownocześnie, instytucja w kraju stałego zamieszkania musi, w imieniu członka systemu ubezpieczeń społecznych, skierować wniosek o zasiłek chorobowy na formularzu E 115 do instytucji właściwej w Norwegii.

Instytucja w kraju stałego zamieszkania jest odpowiedzialna za monitorowanie osoby będącej na zwolnieniu lekarskim.

 

Zasiłek chorobowy podczas pobytu w, lub przeprowadzki do innego kraju EOG

Obywatele krajów EOG są, podczas pobytu w innych krajach EOG, uprawnieni do zasiłku chorobowego z Norwegii zgodnie z prawodawstwem norweskim w następujących przypadkach:

  1. Jeżeli potrzebują natychmiastowej pomocy podczas pobytu w innym kraju EOG, lub
  2. Jeżeli otrzymali pozwolenie od właściwej instytucji na wyjazd do innego kraju EOG w celu odpowiedniego leczenia.

 

 

 

Źródło:

http://www.nav.no/


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook