Zasiłki dla bezrobotnych

Aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy, zdolnym do podjęcia pracy i otwartym na propozycje pracy. Norwegowie nie wymagają wykazania się odpowiednim okresem ubezpieczenia. Trzeba jedynie osiągnąć dochód w wysokości 1,5-krotności określonej podstawy wymiaru w ostatnim roku kalendarzowym albo przynajmniej średnią roczną tej podstawy w okresie 3 ostatnich lat. Przeciętna wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 62,4 % ostatniego dochodu brutto, a więc przed potrąceniem podatku.

Maksymalny okres wypłaty zasiłków osobom bezrobotnym, to 104 tygodnie.

W przypadku utraty pracy w Norwegii prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje już po przepracowaniu w tym kraju 8 tygodni. Dotyczy to pracy na pełnym etacie, w okresie ostatnich 12 tygodni. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest przesyłanie do urzędu kart meldunkowych. Należy to robić co 14 dni.

Jeżeli spoczywa na Tobie obowiązek alimentacyjny lub masz na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, otrzymasz jeszcze dodatek wynoszący 17 koron dziennie na każde dziecko. Jeżeli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko będzie wypłacany tylko jednemu z nich.

 

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do Norwegii

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych z innego kraju EOG podczas poszukiwania pracy w Norwegii (formularz E-303):  

  1. Bezrobotni, którym w kraju zamieszkania zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał przez okres co najmniej 4 tygodni przed jego opuszczeniem, mogą skorzystać z przeniesienia takiego zasiłku i jego wypłaty w Norwegii. Należy tylko poinformować lokalny Urząd Pracy w swoim kraju o zamiarze poszukiwania pracy w Norwegii oraz wypełnić standardowy formularz, który zostanie przekazany do Urzędu Pracy odpowiednio wcześnie przed wyjazdem.   
  2. Wszyscy, którym w kraju zamieszkania wypłata zasiłków przysługuje przez okres 3 miesięcy, otrzymają przed wyjazdem formularz E-303, który w ciągu 7 dni po przybyciu do Norwegii powinni przedłożyć w najbliższym biurze pośrednictwa pracy, celem rejestracji. W przypadku rejestracji po okresie 7 dni od opuszczenia kraju zamieszkania, zasiłek będzie naliczany od daty rejestracji.
  3. W przypadku nie znalezienia pracy w Norwegii, osoba, która jej poszukiwała i otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych z innego kraju EOG, musi wrócić do kraju zamieszkania przed upływem 3 miesięcy. W innym wypadku straci prawo do zasiłku.                                              

 

Przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych z innego kraju EOG (E-301):

  1. Osoba, która staje się bezrobotna w Norwegii i jednocześnie nie spełnia lokalnych wymogów, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, może ubiegać się o przeniesienie wszelkich praw, uzyskanych przez nią w innym kraju EOG, do Norwegii. Wówczas osoba ta musi wypełnić formularz E-301 wydany w kraju, gdzie pracowała przez okres ostatnich 3 lat i złożyć wniosek dotyczący zasiłku dla bezrobotnych w lokalnym biurze pośrednictwa pracy w Norwegii. Osoba planująca wyjazd z Norwegii i potrzebująca norweski formularz E-301 powinna skontaktować się z lokalnym biurem pośrednictwa pracy celem otrzymania formularza aplikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym biurze pośrednictwa pracy. Można się również zarejestrować jako osoba poszukująca pracy w serwisie internetowym pod adresem: www.nav.no
Norweski System Ubezpieczenia Społecznego (Folketrygden).                                             
Powyższa usługa jest dostępna tylko w języku norweskim i wymagane jest posiadanie norweskiego numeru ID lub numeru D. Osoba, która znalazła się na przymusowym urlopie bezpłatnym, powinna skontaktować się z najbliższym biurem pośrednictwa pracy celem uzyskania informacji o prawie do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Gdzie można pobrać formularze E-301 i E303?

 

Powyższe formularze wydawane są przez wojewódzkie urzędy pracy na prośbę bezrobotnego z prawem do zasiłku po złożeniu wniosku oraz zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany.

Można je uzyskać również w lokalnym biurze pośrednictwa pracy.

 

 

 

 

Źródło:

www.norwegia.pl/

Maciej Sibilak, Bogaty kraj = wysokie świadczenia, „Praca i nauka za granicą”, wyd. nr 170, str.6


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook