Zasiłki rodzinne

Zasilek rodzinny i zasilek opiekunczy - Zagraniczni pracobiorcy w Norwegii (barnetrygd-kontantstøtte)

 

I. Ogólne informacje o świadczeniach

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca po urodzeniu się dziecka lub od miesiąca po dacie Twojego przyjazdu z dzieckiem do Norwegii. Kobietom, które urodziły dziecko w Norwegii, po zarejestrowaniu się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret), zasiłek rodzinny z zasady przyznawany jest automatycznie.

 1. Zasiłek rodzinny  (barnetrygd) w wieku 0-18 lat wynosi NOK 970,00 miesięcznie na każde dziecko.
 2. Rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) mogą uzyskać osoby, które opiekują się dzieckiem samotnie – po spełnieniu pewnych warunków, można otrzymać zasiłek rodzinny na jedno dziecko więcej, niż faktycznie posiadasz w wysokości 970 NOK miesięcznie.
 3. Zasiłek rodzinny przysługuje do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 lat włącznie.
 4. Dodatek dla osób zamieszkałych w Finnmarku i niektórych gminach w północnym Troms (finnmarkstillegg) - 320 kr miesięcznie na każde dziecko

 

Zasiłek opiekuńczy

 1. Jest przyznawany na opiekę nad dzieckiem od 1 do 3 lat, oraz na opiekę nad dzieckiem przysposobionym, które nie zaczęło jeszcze chodzić do szkoły.
 2. Przysługuje pod warunkiem, że dziecko nie korzysta z całodniowego miejsca w przedszkolu, finansowanego całkowicie lub częściowo z dotacji publicznych. Całodniowe miejsce w przedszkolu oznacza, że dziecko może przebywać w przedszkolu przez 33 godziny tygodniowo lub dłużej. Jeżeli umówiony pobyt w przedszkolu jest krótszy, przyznany zostanie zasiłek częściowy, według zróżnicowanych stawek.
 3. Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie na okres 23 miesięcy.
 4. Pełen zasiłek opiekuńczy wynosi NOK 3.303 miesięcznie na dziecko.
 5. Dodatek dla samotnych rodziców, wychowujących dziecko/dzieci w wieku 1-3 lat (småbarnstillegg) - 660 kr miesięcznie (uwaga, o ten dodatek moga ubiegac się jedynie osoby, pobierające zasiłek dla osób czasowo niezdolnych do podjęcia pracy zarobkowej ze względu na koniecznośc opieki nad małym dzieckiem (overgangsstønad) w pełnej kwocie).

Termin wypłaty

Zarówno zasiłek rodzinny jak i zasiłek opiekuńczy są wypłacane pod koniec każdego miesiąca.

 

II. Zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy przyznaje się na podstawie następujących kryteriów:

 

Alternatywa 1:

Jeżeli razem z rodziną mieszkasz w Norwegii:

 1. Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego przysługuje rodzinom przybywającym do Norwegii na okres co najmniej 12 miesięcy. Zasada ta dotyczy wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii i zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret).
 2. Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracujący w Norwegii, są uprawnieni do zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego także w przypadku krótszego okresu zamieszkania w Norwegii (poniżej 12 miesięcy).

 

Alternatywa 2:

Jeżeli jesteś obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w kraju rodzinnym:

 1. Jeżeli drugie z rodziców dziecka pracuje w kraju rodzinnym (wykonując pracę najemną lub prowadząc działalność na własny rachunek) albo otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i jest tam uprawnione do świadczeń rodzinnych – świadczenia norweskie zostaną pomniejszone o świadczenia otrzymywane w kraju rodzinnym.
 2. Jeżeli drugie z rodziców dziecka nie pracuje w kraju rodzinnym i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych – jesteś uprawniony/a do świadczeń rodzinnych z Norwegii.
 3. Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący w Norwegii na lądzie stałym. Jednakowoż nie dotyczy to łotewskich, polskich i rumuńskich marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków). Podlegają oni ustawodawstwu kraju pochodzenia.

 

Alternatywa 3:

Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego do pracy w Norwegii:

 1. Jeżeli Twój pracodawca w kraju rodzinnym (należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oddelegował Cię do pracy dla siebie w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak ponieważ pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym, przez co nadal podlegasz jego ubezpieczeniom społecznym.
 2. Jeżeli małżonka/ek i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i małżonka/ek podejmie tu pracę, stanie się ona/on członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden) i zdobędzie uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem tego jest, że małżonka/ek i dziecko posiadają obywatelstwo kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli pobyt w Norwegii przekroczy 12 miesięcy, małżonka/ek otrzyma uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli nie podejmie pracy w Norwegii. Jeżeli równocześnie otrzymujesz świadczenia rodzinne z kraju rodzinnego – wypłata równać się będzie różnicy między świadczeniem norweskim, a świadczeniem kraju rodzinnego.

 

III. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego

 1. Wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy składa się na specjalnych formularzach. Każdy z zasiłków ma własny formularz.
 2. Formularze otrzymasz w lokalnym Urzędzie NAV w miejscu zamieszkania. Możesz je również wydrukować ze strony internetowej www.nav.no.
 3. Wniosek należy złożyć w lokalnym Urzędzie NAV w miejscu zamieszkania.
 4. Jeżeli pracujesz na statku norweskim lub na norweskim szelfie kontynentalnym, poślij wniosek do: NAV International, Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo.

 

IV. Dokumentacja, którą należy załączyć do wniosku w sprawach dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Do podania o zasiłek rodzinny lub zasiłek opiekuńczy musisz załączyć zaświadczenie z kraju rodzinnego potwierdzające, że dziecko, dla którego ubiegasz się o świadczenia, jest Twoim dzieckiem. Zaświadczenie to musi być wypełnione przez Urząd Ewidencji Ludności lub inne kompetentne władze w kraju rodzinnym. Odpowiednie władze w kraju rodzinnym muszą także wystawić formularz E 401. Formularz ten jest identyczny dla wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy użyć formularza w języku Twojego kraju rodzinnego.
 2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Norwegii (umowa o pracę).
 3. Dokument,na przykład kartę podatkową, zawierający numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy numer osobisty (D-nummer), otrzymany w Norwegii.
 4. Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem i starasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny, a dziecko mieszka w kraju rodzinnym (należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – musisz podać informacje o tym, kto sprawuje pieczę nad dzieckiem wraz z adresem tej osoby. Musisz również złożyć dokumentację odnośnie separacji lub rozwodu, lub inną dokumentację potwierdzającą, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem.
 5. We wniosku o zasiłek opiekuńczy, ważne jest właściwe wypełnienie rubryki 5 formularza. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola otrzymującego dotacje z funduszy publicznych lub publiczne dofinansowanie kosztów – musisz załączyć zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, ile godzin tygodniowo dziecko maksymalnie może przebywać w przedszkolu.

 

Po złożeniu wniosku w lokalnym oddziale NAV lub w NAV International, NAV z reguły weryfikuje informacje z Twojego kraju rodzinnego, między innymi na temat tego, czy drugi z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek rodzinny lub świadczenia rodzinne. W niektórych krajach na takie zapytania odpowiada jedna centralna instytucja, w innych krajach czynią to instytucje na poziomie regionalnym lub lokalnym. Dlatego też musisz podać w jakiej gminie i w jakim rejonie (województwie/stanie i temu podobne) mieszkają członkowie Twojej rodziny.

 

 

 

Źródło:

http://www.nav.no/

http://www.mojanorwegia.pl/


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook